Bảng báo giá

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Bảng báo giá Juniper và Cisco price 

#No Product List Price (USD) Description
1 EX2200-24P-4G-TAA $ 2895 EX2200 TAA. 24-PORT 10/100/1000BASET POE
2 EX2200-24P-4G $ 2595 EX2200. 24-PORT 10/100/1000BASET POE
3 EX2200-24T-4G-DC $ 2495 EX2200. 24-PORT 10/100/1000BASET DC
4 EX2200-24T-4G-TAA $ 1895 EX2200 TAA. 24-PORT 10/100/1000BASET
5 EX2200-24T-4G $ 1595 EX2200. 24-PORT 10/100/1000BASET
6 SVC-NDS-EX2200-24T $ 99.00 Juniper Care NextDay Ship Support for EX2200-24T
7 SVC-ND-EX2200-24T $ 79 JNPR CARE ND SUPT EX2200-24T
8 SV3-COR-EX2200-24T $ 68 JNPR CARE 3YR PPD CORE SUPT EX2200-24T
9 SVC-CP-EX2200-24P $ 68 JNPR CARE CP SUPT EX2200-24P
10 SVC-COR-EX2200-24P $ 45 JUNIPER CARE CORE SUPPORT FOR EX2200-24P
11 SVC-CP-EX2200-24T $ 45 JNPR CARE CP SUPT EX2200-24T
12 SV3-NDS-EX2200-24P $ 338 Juniper Care 3YR Prepaid NextDay Ship Support for EX2200-24P
13 SVC-SDCE-EX2200-24P $ 313 JNPR CARE SDCE SUPT EX2200-24P
14 SVC-COR-EX2200-24T $ 30 JUNIPER CARE CORE SUPPORT FOR EX2200-24T
15 SV3-ND-EX2200-24P $ 268 JNPR CARE 3YR PPD ND SUPT EX2200-24P
16 SVC-SD-EX2200-24P $ 250 JNPR CARE SD SUPT EX2200-24P
17 SV3-NDS-EX2200-24T $ 223 Juniper Care 3YR Prepaid NextDay Ship Support for EX2200-24T
18 SVC-SDCE-EX2200-24T $ 208 JNPR CARE SDCE SUPT EX2200-24T
19 SV3-ND-EX2200-24T $ 178 JNPR CARE 3YR PPD ND SUPT EX2200-24T
20 SVC-SD-EX2200-24T $ 166 JNPR CARE SD SUPT EX2200-24T
21 SVC-NDCE-EX2200-24P $ 155 JNPR CARE NDCE SUPT EX2200-24P
22 SV3-CP-EX2200-24P $ 153 JNPR CARE 3YR PPD CP SUPT EX2200-24P
23 SVC-NDS-EX2200-24P $ 150 Juniper Care NextDay Ship Support for EX2200-24P
24 SVC-ND-EX2200-24P $ 119 JNPR CARE ND SUPT EX2200-24P
25 SVC-NDCE-EX2200-24T $ 103 JNPR CARE NDCE SUPT EX2200-24T
26 SV3-COR-EX2200-24P $ 101 JNPR CARE 3YR PPD CORE SUPT EX2200-24P
27 SV3-CP-EX2200-24T $ 101 JNPR CARE 3YR PPD CP SUPT EX2200-24T

Giá Switch Juniper EX2200 Price List

1 EX2200-48P-4G-TAA $ 4795 EX2200 TAA. 48-PORT 10/100/1000BASET POE
2 EX2200-48P-4G $ 4495 EX2200. 48-PORT 10/100/1000BASET POE
3 EX2200-48T-4G-TAA $ 3195 EX2200 TAA. 48-PORT 10/100/1000BASET
4 EX2200-48T-4G $ 2895 EX2200. 48-PORT 10/100/1000BASET
5 SVC-CP-EX2200-48T $ 81 JNPR CARE CP SUPT EX2200-48T
6 SVC-COR-EX2200-48P $ 76 JUNIPER CARE CORE SUPPORT FOR EX2200-48P
7 SV3-NDS-EX2200-48P $ 567 Juniper Care 3YR Prepaid NextDay Ship Support for EX2200-48P
8 SVC-COR-EX2200-48T $ 54 JUNIPER CARE CORE SUPPORT FOR EX2200-48T
9 SVC-SDCE-EX2200-48P $ 525 JNPR CARE SDCE SUPT EX2200-48P
10 SV3-ND-EX2200-48P $ 450 JNPR CARE 3YR PPD ND SUPT EX2200-48P
11 SVC-SD-EX2200-48P $ 420 JNPR CARE SD SUPT EX2200-48P
12 SV3-NDS-EX2200-48T $ 401 Juniper Care 3YR Prepaid NextDay Ship Support for EX2200-48T
13 SVC-SDCE-EX2200-48T $ 373 JNPR CARE SDCE SUPT EX2200-48T
14 SV3-ND-EX2200-48T $ 320 JNPR CARE 3YR PPD ND SUPT EX2200-48T
15 SVC-SD-EX2200-48T $ 298 JNPR CARE SD SUPT EX2200-48T
16 SVC-NDCE-EX2200-48P $ 260 JNPR CARE NDCE SUPT EX2200-48P
17 SV3-CP-EX2200-48P $ 257 JNPR CARE 3YR PPD CP SUPT EX2200-48P
18 SVC-NDS-EX2200-48P $ 252 Juniper Care NextDay Ship Support for EX2200-48P
19 SVC-ND-EX2200-48P $ 200 JNPR CARE ND SUPT EX2200-48P
20 SVC-NDCE-EX2200-48T $ 185 JNPR CARE NDCE SUPT EX2200-48T
21 SV3-CP-EX2200-48T $ 182 JNPR CARE 3YR PPD CP SUPT EX2200-48T
22 SVC-NDS-EX2200-48T $ 178 Juniper Care NextDay Ship Support for EX2200-48T
23 SV3-COR-EX2200-48P $ 171 JNPR CARE 3YR PPD CORE SUPT EX2200-48P
24 SVC-ND-EX2200-48T $ 142 JNPR CARE ND SUPT EX2200-48T
25 SV3-COR-EX2200-48T $ 122 JNPR CARE 3YR PPD CORE SUPT EX2200-48T
26 SVC-CP-EX2200-48P $ 114 JNPR CARE CP SUPT EX2200-48P

Phụ kiện module quang sfp/sfp+ Juniper

#No Product List Price (USD) Description
1 EX-SFP-1GE-LH $ 6000 SFFP 1KBASE-LH GE OPT
2 EX-SFP-1GE-LH $ 6000 SFFP 1KBASE-LH GE OPT
3 EX-SFP-1GE-SX-ET$ 600 SFP.1KBASE-SX GE.EXT TEMP RANGE OPT
4 EX-SFP-1GE-SX $ 500 SFFP 1KBASE-SX GE OPT
5 EX-SFP-1GE-SX $ 500 SFFP 1KBASE-SX GE OPT
6 EX-SFP-1GE-T $ 400 SFFP 10/100/1KCOPPER XCVR MOD
7 EX-SFP-1GE-T $ 400 SFFP 10/100/1KCOPPER XCVR MOD
8 EX-SFP-1GE-LX40K$ 2500 SFP 1000-LX GE.1310NM.40KM.SNGL MODE FBR
9 EX-SFP-1GE-LX $ 1000 SFFP 1KBASE-LX GE OPT
10 EX-SFP-1GE-LX $ 1000 SFFP 1KBASE-LX GE OPT

#No Product List Price (USD) Description
1 EX-SFP-10GE-USR $ 750 SFP+ 10GE.850NM.10M-OM1.20M-OM2.100M-OM3
2 EX-SFP-10GE-LR $ 4000 SFFP 10 GE (SFP+) LR OPT
3 EX-SFP-10GE-LR $ 4000 SFFP 10 GE (SFP+) LR OPT
4 EX-SFP-10GE-DAC-7M $ 300 SFP+ 10GE DAC.TWINAX COPPER CABLE). 7M
5 EX-SFP-10GE-DAC-5M $ 260 SFP+ 10GE DAC.TWINAX COPPER CABLE). 5M
6 EX-SFP-10GE-DAC-3M $ 210 SFP+ 10GE DAC.TWINAX COPPER CABLE). 3M
7 EX-SFP-10GE-DAC-3M $ 210 SFP+ 10GE DAC.TWINAX COPPER CABLE). 3M
8 EX-SFP-10GE-LRM $ 1750 SFFP 10 GE (SFP+) LRM OPT
9 EX-SFP-10GE-LRM $ 1750 SFFP 10 GE (SFP+) LRM OPT
10 EX-SFP-10GE-SR $ 1500 SFFP 10 GE (SFP+) SR OPT
11 EX-SFP-10GE-SR $ 1500 SFFP 10 GE (SFP+) SR OPT
12 EX-SFP-10GE-DAC-1M $ 150 SFP+ 10GE DAC.TWINAX COPPER CABLE). 1M
13 EX-SFP-10GE-DAC-1M $ 150 SFP+ 10GE DAC.TWINAX COPPER CABLE). 1M
14 EX-SFP-10GE-ZR $ 14000 SFP+ 10G-ZR 10 GE.1550NM.80KM TRAN.SMF
15 EX-SFP-10GE-ER $ 10000 SFP+ 10GBASE-ER 10GE OPT MOD.1550NM.40KM
16 EX-SFP-10GE-ER $ 10000 SFP+ 10GBASE-ER 10GE OPT MOD.1550NM.40KM

Giá Switch Juniper EX3400 Price List

#No Product List Price (USD) Description
1 SVC-CP-EX3424T $ 82 JNPR CARE CP SUPT EX3400-24T
2 SVC-COR-EX34-24TD $ 69 JNPR CARE CORE SUPT EX3400-24T-DC
3 SVC-COR-EX3424P $ 67 JNPR CARE CORE SUPT EX3400-24P
4 SVC-COR-EX3424T $ 54 JNPR CARE CORE SUPT EX3400-24T
5 SVC-SDCE-EX34-24TD $ 475 JNPR CARE SDCE SUPT EX3400-24T-DC
6 SVC-SDCE-EX3424P $ 464 JNPR CARE SDCE SUPT EX3400-24P
7 SVC-SD-EX34-24TD $ 379 JNPR CARE SD SUPT EX3400-24T-DC
8 SVC-SDCE-EX3424T $ 373 JNPR CARE SDCE SUPT EX3400-24T
9 SVC-SD-EX3424P $ 370 JNPR CARE SD SUPT EX3400-24P
10 SVC-SD-EX3424T $ 298 JNPR CARE SD SUPT EX3400-24T
11 SVC-NDCE-EX34-24TD $ 235 JNPR CARE NDCE SUPT EX3400-24T-DC
12 SVC-NDCE-EX3424P $ 229 JNPR CARE NDCE SUPT EX3400-24P
13 SVC-NDCE-EX3424T $ 184 JNPR CARE NDCE SUPT EX3400-24T
14 SVC-ND-EX34-24TD $ 181 JNPR CARE ND SUPT EX3400-24T-DC
15 SVC-ND-EX3424P $ 176 JNPR CARE ND SUPT EX3400-24P
16 SVC-ND-EX3424T $ 142 JNPR CARE ND SUPT EX3400-24T
17 SVC-CP-EX34-24TD$ 105 JNPR CARE CP SUPT EX3400-24T-DC
18 SVC-CP-EX3424P $ 102 JNPR CARE CP SUPT EX3400-24P
19 EX3400-24P-TAA $ 4400 EX3400 24-PORT POE+ TAA
20 EX3400-24T-DC $ 4200 EX3400 24-PORT DC
21 EX3400-24P $ 4100 EX3400 24-PORT POE+
22 EX3400-24T-TAA $ 3600 EX3400 24-PORT TAA
23 EX3400-24T $ 3300 EX3400 24-PORT

#No Product List Price (USD) Description
1 SVC-COR-EX34-48T $ 96 JNPR CARE CORE SUPT EX3400-48T
2 SVC-COR-EX34-48TA $ 96 JNPR CARE CORE SUPT EX3400-48T-AFI
3 SVC-SDCE-EX34-48P $ 922 JNPR CARE SDCE SUPT EX3400-48P
4 SVC-SD-EX34-48P $ 736 JNPR CARE SD SUPT EX3400-48P
5 SVC-SDCE-EX34-48T $ 667 JNPR CARE SDCE SUPT EX3400-48T
6 SVC-SDCE-EX34-48TA $ 667 JNPR CARE SDCE SUPT EX3400-48T-AFI
7 SVC-SD-EX34-48T $ 533 JNPR CARE SD SUPT EX3400-48T
8 SVC-SD-EX34-48TA $ 533 JNPR CARE SD SUPT EX3400-48T-AFI
9 SVC-NDCE-EX34-48P $ 456 JNPR CARE NDCE SUPT EX3400-48P
10 SVC-ND-EX34-48P $ 350 JNPR CARE ND SUPT EX3400-48P
11 SVC-NDCE-EX34-48T $ 330 JNPR CARE NDCE SUPT EX3400-48T
12 SVC-NDCE-EX34-48TA $ 330 JNPR CARE NDCE SUPT EX3400-48T-AFI
13 SVC-ND-EX34-48T $ 254 JNPR CARE ND SUPT EX3400-48T
14 SVC-ND-EX34-48TA $ 254 JNPR CARE ND SUPT EX3400-48T-AFI
15 SVC-CP-EX34-48P $ 203 JNPR CARE CP SUPT EX3400-48P
16 SVC-CP-EX34-48T $ 147 JNPR CARE CP SUPT EX3400-48T
17 SVC-CP-EX34-48TA $ 147 JNPR CARE CP SUPT EX3400-48T-AFI
18 SVC-COR-EX34-48P $ 133 JNPR CARE CORE SUPT EX3400-48P
19 EX3400-48P-TAA $ 8450 EX3400 48-PORT POE+ TAA
20 EX3400-48P $ 8150 EX3400 48-PORT POE+
21 EX3400-48T-AFI-TAA $ 6200 EX3400 48-PORT BACK-TO-FRONT AIRFLOW TAA
22 EX3400-48T-TAA $ 6200 EX3400 48-PORT TAA
23 EX3400-48T $ 5900 EX3400 48-PORT
24 EX3400-48T-AFI $ 5900 EX3400 48-PORT BACK-TO-FRONT AIRFLOW

Giá Switch Juniper EX3300 Price List

#No Product List Price (USD) Description
1 EX3300-24T-DC-TAA $ 4600 EX3300 TAA. 24-PORT 10/100/1000BASET DC
2 EX3300-24P-TAA $ 4300 EX3300 TAA. 24-PORT 10/100/1000BASET POE
3 EX3300-24T-DC $ 4300 EX3300. 24-PORT 10/100/1000BASET DC
4 EX3300-24P $ 4000 EX3300. 24-PORT 10/100/1000BASET POE
5 EX3300-24T-TAA $ 3500 EX3300 TAA. 24-PORT 10/100/1000BASET
6 EX3300-24T $ 3200 EX3300. 24-PORT 10/100/1000BASET
7 SVC-COR-EX3300-24P $ 77 JUNIPER CARE CORE SUPPORT FOR EX3300-24P
8 SVC-COR-EX3300-24T $ 64 JUNIPER CARE CORE SUPPORT FOR EX3300-24T
9 SV3-NDS-EX3300-24P $ 593.00 Juniper Care 3YR Prepaid Next Day Ship Support for EX3300-24P
10 SVC-SDCE-EX3300-24P $ 552 JNPR CARE SDCE SUPT EX3300-24P
11 SV3-NDS-EX3300-24T $ 494.00 Juniper Care 3YR Prepaid Next Day Ship Support for EX3300-24T
12 SV3-ND-EX3300-24P $ 470 JNPR CARE 3YR PPD ND SUPT EX3300-24P
13 SVC-SDCE-EX3300-24T $ 460 JNPR CARE SDCE SUPT EX3300-24T
14 SVC-SD-EX3300-24P $ 437 JNPR CARE SD SUPT EX3300-24P
15 SV3-ND-EX3300-24T $ 392 JNPR CARE 3YR PPD ND SUPT EX3300-24T
16 SVC-SD-EX3300-24T $ 364 JNPR CARE SD SUPT EX3300-24T
17 SV3-CP-EX3300-24P $ 274 JNPR CARE 3YR PPD CP SUPT EX3300-24P
18 SVC-NDCE-EX3300-24P $ 269 JNPR CARE NDCE SUPT EX3300-24P
19 SVC-NDS-EX3300-24P $ 259.00 Juniper Care Next Day Ship Support for EX3300-24P
20 SV3-CP-EX3300-24T $ 228 JNPR CARE 3YR PPD CP SUPT EX3300-24T
21 SVC-NDCE-EX3300-24T $ 224 JNPR CARE NDCE SUPT EX3300-24T
22 SVC-NDS-EX3300-24T $ 217.00 Juniper Care Next Day Ship Support for EX3300-24T
23 SVC-ND-EX3300-24P $ 206 JNPR CARE ND SUPT EX3300-24P
24 SV3-COR-EX3300-24P $ 176 JNPR CARE 3YR PPD CORE SUPT EX3300-24P
25 SVC-ND-EX3300-24T $ 172 JNPR CARE ND SUPT EX3300-24T
26 SV3-COR-EX3300-24T $ 146 JNPR CARE 3YR PPD CORE SUPT EX3300-24T
27 SVC-CP-EX3300-24P $ 120 JNPR CARE CP SUPT EX3300-24P
28 SVC-CP-EX3300-24T $ 100 JNPR CARE CP SUPT EX3300-24T
#No Product List Price (USD) Description
1 EX3300-48P-TAA $ 7295 EX3300 TAA. 48-PORT 10/100/1000BASET POE
2 EX3300-48P $ 6995 EX3300. 48-PORT 10/100/1000BASET POE
3 EX3300-48T-BF-TAA $ 6100 EX3300 TAA. 48-PORT 10/100/1000BASET BF
4 EX3300-48T-BF $ 5800 EX3300. 48-PORT 10/100/1000BASET BF
5 EX3300-48T-TAA $ 5395 EX3300 TAA. 48-PORT 10/100/1000BASET
6 EX3300-48T $ 5095 EX3300. 48-PORT 10/100/1000BASET
7 SV3-NDS-EX3300-48T $ 891.00 Juniper Care 3YR Prepaid Next Day Ship Support for EX3300-48T & EX3300-48T-BF
8 SV3-ND-EX3300-48P $ 862 JNPR CARE 3YR PPD ND SUPT EX3300-48P
9 SVC-SDCE-EX3300-48T $ 828 JNPR CARE SDCE EX3300-48T. EX3300-48T-BF
10 SVC-SD-EX3300-48P $ 801 JNPR CARE SD SUPT EX3300-48P
11 SV3-ND-EX3300-48T $ 707 JNPR CARE 3YR PPD ND EX3300-48T.(-BF)
12 SVC-SD-EX3300-48T $ 655 JNPR CARE SD EX3300-48T & EX3300-48T-BF
13 SV3-CP-EX3300-48P $ 502 JNPR CARE 3YR PPD CP SUPT EX3300-48P
14 SVC-NDCE-EX3300-48P $ 493 JNPR CARE NDCE SUPT EX3300-48P
15 SVC-NDS-EX3300-48P $ 476.00 Juniper Care Next Day Ship Support for EX3300-48P
16 SV3-CP-EX3300-48T $ 410 JNPR CARE 3YR PPD CP EX3300-48T & (-BF)
17 SVC-NDCE-EX3300-48T $ 403 JNPR CARE NDCE EX3300-48T.EX3300-48T-BF
18 SVC-NDS-EX3300-48T $ 391.00 Juniper Care Next Day Ship Support for EX3300-48T & EX3300-48T-BF
19 SVC-ND-EX3300-48P $ 378 JNPR CARE ND SUPT EX3300-48P
20 SV3-COR-EX3300-48P $ 321 JNPR CARE 3YR PPD CORE SUPT EX3300-48P
21 SVC-ND-EX3300-48T $ 310 JNPR CARE ND EX3300-48T & EX3300-48T-BF
22 SV3-COR-EX3300-48T $ 262 JNPR CARE 3YR PPD CORE EX3300-48T.(-BF)
23 SVC-CP-EX3300-48P $ 220 JNPR CARE CP SUPT EX3300-48P
24 SVC-CP-EX3300-48T $ 180 JNPR CARE CP EX3300-48T. EX3300-48T-BF
25 SVC-COR-EX3300-48P $ 141 JUNIPER CARE CORE SUPPORT FOR EX3300-48P
26 SVC-COR-EX3300-48T $ 115 JNPR CARE CORE EX3300-48T. EX3300-48T-BF
27 SV3-NDS-EX3300-48P $ 1085.00 Juniper Care 3YR Prepaid Next Day Ship Support for EX3300-48P
28 SVC-SDCE-EX3300-48P $ 1012 JNPR CARE SDCE SUPT EX3300-48P

Giá Switch Juniper EX4300 Price List

#No Product List Price (USD) Description
1 SVC-COR-EX4300P24 $ 92 JUN CARE CORE SUPT EX4300-24P
2 SVC-COR-EX4300T24 $ 77 JUN CARE CORE SUPT EX4300-24T
3 SVC-SDCE-EX4300P24 $ 636 JUN CARE SAME DAY ONSITE SUPT EX4300-24P
4 SVC-SDCE-EX43-24PS $ 636 JNPR CARE SDCE SUPT EX4300-24P-S
5 SV3-ND-EX4300P24 $ 545 JUN CARE 3YR NEXT DAY SUPT EX4300-24P
6 SV3-ND-EX43-24PS $ 545 JNPR CARE 3YR PPD ND SUPT EX4300-24P-S
7 SVC-SDCE-EX4300T24 $ 534 JUN CARE SAME DAY ONSITE SUPT EX4300-24T
8 SVC-SDCE-EX43-24TS $ 534 JNPR CARE SDCE SUPT EX4300-24T-S
9 SVC-SD-EX4300P24 $ 508 JUN CARE SAME DAY SUPT EX4300-24P
10 SVC-SD-EX43-24PS $ 508 JNPR CARE SD SUPT EX4300-24P-S
11 SV3-ND-EX4300T24 $ 457 JUN CARE 3YR NEXT DAY SUPT EX4300-24T
12 SV3-ND-EX43-24TS $ 457 JNPR CARE 3YR PPD ND SUPT EX4300-24T-S
13 SVC-SD-EX4300T24 $ 426 JUN CARE SAME DAY SUPT EX4300-24T
14 SVC-SD-EX43-24TS $ 426 JNPR CARE SD SUPT EX4300-24T-S
15 SVC-NDCE-EX4300P24 $ 315 JUN CARE NEXT DAY ONSITE SUPT EX4300-24P
16 SVC-NDCE-EX43-24PS $ 315 JNPR CARE NDCE SUPT EX4300-24P-S
17 SV3-CP-EX4300P24 $ 311 JUN CARE 3YR CORE PLUS SUPT EX4300-24P
18 SVC-NDCE-EX4300T24 $ 264 JUN CARE NEXT DAY ONSITE SUPT EX4300-24T
19 SVC-NDCE-EX43-24TS $ 264 JNPR CARE NDCE SUPT EX4300-24T-S
20 SV3-CP-EX4300T24 $ 261 JUN CARE 3YR CORE PLUS SUPT EX4300-24T
21 SVC-ND-EX4300P24 $ 242 JUN CARE NEXT DAY SUPT EX4300-24P
22 SVC-ND-EX43-24PS $ 242 JNPR CARE ND SUPT EX4300-24P-S
23 SV3-COR-EX4300P24 $ 207 JUN CARE 3YR CORE SUPT EX4300-24P
24 SVC-ND-EX4300T24 $ 203 JUN CARE NEXT DAY SUPT EX4300-24T
25 SVC-ND-EX43-24TS $ 203 JNPR CARE ND SUPT EX4300-24T-S
26 SV3-COR-EX4300T24 $ 173 JUN CARE 3YR CORE SUPT EX4300-24T
27 SVC-CP-EX4300P24 $ 138 JUN CARE CORE PLUS SUPT EX4300-24P
28 SVC-CP-EX4300T24 $ 116 JUN CARE CORE PLUS SUPT EX4300-24T
29 EX4300-24-EFL $ 895 EX4300. 24-PORT ENHANCED FEATURE LIC
30 EX4300-24P-TAA $ 6295 EX4300 TAA. 24-PORT. POE+
31 EX4300-24P $ 5995 EX4300. 24-PORT GBASET POE+
32 EX4300-24T-TAA $ 5495 EX4300 TAA. 24-PORT. 350W PSU
33 EX4300-24T $ 5195 EX4300.24PRT 10/100/1000BASET+350W AC PS
34 EX4300-24P-S $ 5000 EX4300 24-PORT GBASET POE+ (CHASSIS)
35 EX4300-24T-S $ 4700 EX4300 24-PORT GBASET (CHASSIS)
36 EX4300-24-AFL $ 3995 EX4300. 24-PORT ADVANCED FEATURE LIC

#No Product List Price (USD) Description
1 SVC-SDCE-EX4300T48 $ 955 JUN CARE SAME DAY ONSITE SUPT EX4300-48T
2 SVC-SDCE-EX43-48TS $ 955 JNPR CARE SDCE SUPT EX4300-48T-S
3 SV3-ND-EX4300P48 $ 947 JUN CARE 3YR NEXT DAY SUPT EX4300-48P
4 SV3-ND-EX43-48PS $ 947 JNPR CARE 3YR PPD ND SUPT EX4300-48P-S
5 SVC-SD-EX4300P48 $ 884 JUN CARE SAME DAY SUPT EX4300-48P
6 SVC-SD-EX43-48PS $ 884 JNPR CARE SD SUPT EX4300-48P-S
7 SV3-ND-EX4300T48 $ 817 JUN CARE 3YR NEXT DAY SUPT EX4300-48T
8 SV3-ND-EX43-48TS $ 817 JNPR CARE 3YR PPD ND SUPT EX4300-48T-S
9 SVC-SD-EX4300T48 $ 762 JUN CARE SAME DAY SUPT EX4300-48T
10 SVC-SD-EX43-48TS $ 762 JNPR CARE SD SUPT EX4300-48T-S
11 SVC-NDCE-EX4300P48 $ 547 JUN CARE NEXT DAY ONSITE SUPT EX4300-48P
12 SVC-NDCE-EX43-48PS $ 547 JNPR CARE NDCE SUPT EX4300-48P-S
13 SV3-CP-EX4300P48 $ 540 JUN CARE 3YR CORE PLUS SUPT EX4300-48P
14 SVC-NDCE-EX4300T48 $ 472 JUN CARE NEXT DAY ONSITE SUPT EX4300-48T
15 SVC-NDCE-EX43-48TS $ 472 JNPR CARE NDCE SUPT EX4300-48T-S
16 SV3-CP-EX4300T48 $ 466 JUN CARE 3YR CORE PLUS SUPT EX4300-48T
17 SVC-ND-EX4300P48 $ 421 JUN CARE NEXT DAY SUPT EX4300-48P
18 SVC-ND-EX43-48PS $ 421 JNPR CARE ND SUPT EX4300-48P-S
19 SVC-ND-EX4300T48 $ 363 JUN CARE NEXT DAY SUPT EX4300-48T
20 SVC-ND-EX43-48TS $ 363 JNPR CARE ND SUPT EX4300-48T-S
21 SV3-COR-EX4300P48 $ 360 JUN CARE 3YR CORE SUPT EX4300-48P
22 SV3-COR-EX4300T48 $ 311 JUN CARE 3YR CORE SUPT EX4300-48T
23 SVC-CP-EX4300P48 $ 240 JUN CARE CORE PLUS SUPT EX4300-48P
24 SVC-CP-EX4300T48 $ 207 JUN CARE CORE PLUS SUPT EX4300-48T
25 SVC-COR-EX4300P48 $ 160 JUN CARE CORE SUPT EX4300-48P
26 SVC-COR-EX4300T48 $ 138 JUN CARE CORE SUPT EX4300-48T
27 SVC-SDCE-EX4300P48 $ 1107 JUN CARE SAME DAY ONSITE SUPT EX4300-48P
28 SVC-SDCE-EX43-48PS $ 1107 JNPR CARE SDCE SUPT EX4300-48P-S
29 EX4300-48P $ 9995 EX4300. 48-PORT GBASET POE-PLUS
30 EX4300-48T-DCI-TAA $ 9595 EX4300 TAA. 48-PORT. 550W DC AFI PSU
31 EX4300-48T-DC-TAA $ 9595 EX4300 TAA. 48-PORT. 550W DC PSU
32 EX4300-48P-S $ 8900 EX4300. 48-PRT GBASET POE+ (CHASSIS)
33 EX4300-48T-AFI-TAA $ 8795 EX4300 TAA. 48-PORT. 350W AFI PSU
34 EX4300-48T-TAA $ 8795 EX4300 TAA. 48-PORT. 350W PSU
35 EX4300-48T-DC $ 8495 EX4300. 48-PORT 10/100/1000BASET + 550W
36 EX4300-48T-DC-AFI $ 8495 EX4300. 48-PORT GBASET + 550W DC PS AFI
37 EX4300-48T $ 7995 EX4300.48PRT 10/100/1000BASET+350W AC PS
38 EX4300-48T-AFI $ 7995 EX4300. 48 PRT GBASET + 350W AC PS
39 EX4300-48T-S $ 7695 EX4300. 48-PORT GBASET (CHASSIS)
40 EX4300-48-AFL $ 5995 EX4300. 48-PORT ADVANCED FEATURE LIC
41 EX4300-48-EFL $ 1395 EX4300. 48-PORT ENHANCED FEATURE LIC
42 EX4300-48P-TAA $ 10495 EX4300 TAA. 48-PORT POE-PLUS. 1100W PSU

Giá Switch Cisco Catalyst 2960-L Price List

WS-C2960L-16PS-LL Catalyst 2960L 16 port GigE with PoE. 2 x 1G SFP. LAN Lite $1995.00
WS-C2960L-16TS-LL Catalyst 2960L 16 port GigE. 2 x 1G SFP. LAN Lite $1295.00
WS-C2960L-24PS-LL Catalyst 2960L 24 port GigE with PoE. 4 x 1G SFP. LAN Lite $2495.00
WS-C2960L-24TS-LL Catalyst 2960L 24 port GigE. 4 x 1G SFP. LAN Lite $1895.00
WS-C2960L-48PS-LL Catalyst 2960L 48 port GigE with PoE. 4 x 1G SFP. LAN Lite $4595.00
WS-C2960L-48TS-LL Catalyst 2960L 48 port GigE. 4 x 1G SFP. LAN Lite $3395.00
WS-C2960L-8PS-LL Catalyst 2960L 8 port GigE with PoE. 2 x 1G SFP. LAN Lite $1045.00
WS-C2960L-8TS-LL Catalyst 2960L 8 port GigE. 2 x 1G SFP. LAN Lite $795.00

Giá Switch Cisco Catalyst 2960-X Price List

WS-C2960X-24PD-L Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W. 2 x 10G SFP+. LAN Base $4595.00
WS-C2960X-24PS-L Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W. 4 x 1G SFP. LAN Base $3195.00
WS-C2960X-24TD-L Catalyst 2960-X 24 GigE. 2 x 10G SFP+. LAN Base $3795.00
WS-C2960X-24TS-L Catalyst 2960-X 24 GigE. 4 x 1G SFP. LAN Base $2395.00
WS-C2960X-24TS-LL Catalyst 2960-X 24 GigE. 2 x 1G SFP. LAN Lite $1895.00
WS-C2960X-48FPD-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W. 2 x 10G SFP+. LAN Base $7995.00
WS-C2960X-48FPS-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W. 4 x 1G SFP. LAN Base $6595.00
WS-C2960X-48LPD-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W. 2 x 10G SFP+ LAN Base $6995.00
WS-C2960X-48LPS-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W. 4 x 1G SFP. LAN Base $5595.00
WS-C2960X-48TD-L Catalyst 2960-X 48 GigE. 2 x 10G SFP+. LAN Base $5595.00
WS-C2960X-48TS-L Catalyst 2960-X 48 GigE. 4 x 1G SFP. LAN Base $4195.00
WS-C2960X-48TS-LL Catalyst 2960-X 48 GigE. 2 x 1G SFP. LAN Lite $3395.00

Giá Switch Cisco Catalyst 2960 Plus Price List

WS-C2960+24PC-L Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base $2495.00
WS-C2960+24PC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite $1795.00
WS-C2960+24TC-L Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base $1295.00
WS-C2960+24TC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite $725.00
WS-C2960+48PST-L Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base $4295.00
WS-C2960+48PST-S Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite $3095.00
WS-C2960+48TC-L Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base $2495.00
WS-C2960+48TC-S Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite $1245.00

Giao hàng nhanh COD trên toàn quốc đối với toàn bộ thiết bị hãng Switch Juniper và Switch Cisco:

Tại TP thành phố Hồ Chí Minh (Sài gòn): Quận 1, Quận 2, quận 3, quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận, 7 Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Thủ Đức, Quận Tân Phú, Quận Gò vấp, Quận Tân Bình, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Tân, Quận Phú Nhuận, Huyện Bình Chánh, Huyện Cần giờ, Huyện Nhà Bè, Huyện Củ chi, Huyện Hóc Môn
Tại các tỉnh: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Yên, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng,
Tại TP thành phố Hà Nội: Quận Ba Đình, Quận Hoàn Kiếm, Quận Hai Bà Trưng, Quận Đống Đa, Quận Tây Hồ, Quận Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân, Quận Hoàng Mai, Quận Long Biên, Huyện Từ Liêm, Huyện Thanh Trì, Huyện Gia Lâm, Huyện Đông Anh, Huyện Sóc Sơn, Quận Hà Đông, Thị xã Sơn Tây, Huyện Ba Vì, Huyện Phúc Thọ, Huyện Thạch Thất, Huyện Quốc Oai, Huyện Chương Mỹ, Huyện Đan Phượng, Huyện Hoài Đức, Huyện Thanh Oai, Huyện Mỹ Đức, Huyện Ứng Hoà, Huyện Thường Tín, Huyện Phú Xuyên, Huyện Mê Linh.

Tiết kiệm chi phí đầu tư mua sắm Switch Juniper – Switch Cisco hãy nhấc máy gọi ngay Router-Switch.vn để được giảm giá nhiều nhất.

  • Bảo đảm đầy đủ thiết bị và phụ kiện chính hãng
  • Được hỗ trợ bởi bảo hành toàn bộ 01 năm của chúng tôi … lâu nhất trong kinh doanh
  • Giao hàng nhanh trong ngày, bao miễn phí vận chuyển các quận tại TP Hồ Chí Minh (HCM-Sài Gòn)
  • Với mức tiết kiệm chi phí 50%-80% trong Cisco price list … bạn dễ dàng đáp ứng ngân sách đầu tư mạng.