RealPresence Group 310


RealPresence Group 310 codec.Bộ thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến Poly (Polycom) Group 310